Privacyverklaring AVG wet

HOLONS Privacy verklaring 24 mei 2018
In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.
Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door ons, HOLONS, School voor Integrale Relatieontwikkeling. Onze gegevens staan op onze website www.holons.
Domi Lambregts is als eigenaar verantwoordelijk voor de gegevensbescherming.
Binnen HOLONS is Domi Lambregts de enige die met uw gegevens omgaat en ze verwerkt, er zijn geen andere medewerkers die met uw gegevens omgaan of ze kunnen inzien of verwerken.
Domi Lambregts verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, of email, telefoon en/of app.
Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening(Alba academie, Linkedin, Facebook, Twitter).
Persoonsgegevens
Domi Lambregs verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en plaats (indien door u opgegeven, of indien blijkend uit uw Linkedin of Facebook gegevens indien u met Domi Lambregts verbonden bent (geweest); anders niet)
 • Geslacht
 • Foto, indien u bijvoorbeeld op uw Linkedin profiel of whatsapp of elders op het internet een foto hebt staan, dan is het mogelijk dat die automatisch meegenomen wordt door onze contactpersonen.
 • Gespreksverslagen (blijven op de beveiligde pc, op een versleutelde usb stick en/of op schrift op kantoor, achter een deurslot)
Doeleinden
Domi Lambregts verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte coaching en training dienstverlening;
 • Het verrichten van administratieve handelingen;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Marketing;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Het voeren van geschillen;
 • Het kunnen aanbieden van gepersonaliseerde nieuwsbrieven en informatie op de website, en dit alleen met aparte toestemming van uzelf (zie ook de tekst onder het kopje profilering).
Grondslagen
Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan onze overeenkomst met u, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.
Deze verklaring is voor het laatst aangepast op: 24 mei 2018
Domi Lambregts kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd.
Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.
Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Domi Lambregts hier gerechtvaardigde belangen bij heeft.
Deze gerechtvaardigde belangen zijn:
 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
 • De bescherming van haar financiële belangen;
 • De verbetering van haar diensten;
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen.
Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.
Verstrekking aan derden: verwerking
In het kader van zijn dienstverlening kan Domi Lambregts persoonsgegevens uit wisselen met specifieke hier genoemde derden.
Domi Lambregts kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden:
 • de IT-leveranciers van onze website en onze systemen: Mailchimp (emailadres en naam alleen, voor nieuwsbrieven met uw toestemming, en u heeft zelf altijd toegang tot die gegevens om ze te verwijderen),
Bij al deze derden zijn uw gegevens door minimaal één goed gekozen sterk wachtwoord beschermd, wat zelf weer in een gecodeerde software kluis staat, die alleen door Domi Lambregts te openen is. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.
Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Domi Lambregts aan een wettelijke verplichting moet voldoen.
Domi Lambregts zal uw gegevens niet aan derden verstrekken voor commerciële of goede doelen, tenzij met uw expliciete toestemming (zoals nu alleen het geval is voor de eigen nieuwsbrieven van HOLONS. Naast Domi Lambregts heeft u zelf ook altijd toegang heeft tot uw gegevens).
Doorgifte van uw gegevens buiten de EER
Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt. De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Meer in het bijzonder kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt  op iCloud systemen van Windows, en in Amerika en/of andere landen waar deze bedrijven hun cloudopslag hebben. Daarvoor zijn concrete waarborgen op grond van de wet getroffen: aan hen is nu gevraagd of zij “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd zijn. De recentere en strengere GDPR General Data Protection Regulation is vaak door hen ook al ondertekend en in werking gezet.
Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Fullcontact, iContact, Google Analytics, LinkedIn, Dropbox, Twitterof Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-
VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving, en hebben vaak ook al een GDPR General Data Protection Regulation gecertificeerde medewerker en een proces op gang om ook aan GDPR regels te voldoen.
Deze verklaring is voor het laatst aangepast op: 24 mei 2018
Domi Lambregts kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.
Hoe lang wij uw gegevens bewaren Domi Lambregts zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die hij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Domi Lambregts zich moet houden aan wettelijke bewaarplicht en, zoals de fiscale bewaarplicht.
Hoe wij uw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Domi Lambregts passende beveiligingsmaatregelen genomen:
zij is zelf de enige die uw gegevens gebruikt en verwerkt, en alle gegevens zijn met minimaal één wachtwoord beveiligd.
Backups worden gemaakt in iCloud en onder dubbele beveiliging, en als backup op harde schijf. Notities op papier worden bewaard achter een deurslot en in een fysieke kluis; ook deze is alleen toegankelijk voor Domi Lambregts.
Profilering
Wij maken geen gedragsanalyses van de informatie die wij over u verzamelen.
Cookies
Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt. Voor meer informatie over deze cookies kunt u onze cookieverklaring raadplegen.
Uw rechten
U heeft het recht om Domi Lambregts een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen
1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.
Ook kunt u Domi Lambregts verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.
Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar HOLONS, Domi Lambregts, op het adres op deze website.
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Domi Lambregts laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de  privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/
HOLONS
Domi Lambregts
Bekijk hier de verklaring met handtekening: HOLONS Privacy verklaring 24 mei 2018
Deze verklaring is voor het laatst aangepast op: 24 mei 2018
Domi Lambregts kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

 

Reacties zijn gesloten.