INTERVISIE ORGANISATIES

Intervisie van Holons is een krachtig instrument voor doorgaande ontwikkeling in organisaties. Goeie intervisie is inspirerend, zowel licht als diepgaand, geeft energie en zowel het team als het individu kunnen echt volgende stappen zetten. Medewerkers ontwikkelen zich gezamenlijk en houden elkaar scherp.
Samen met je collega’s leer je om, vanuit onderling vertrouwen, met elkaar te reflecteren en gezamenlijk antwoorden te vinden voor knelpunten die jullie ervaren in de uitvoering van het werk en in de samenwerking. Ook als het vertrouwen opnieuw moet worden opgebouwd. Je leert om op een constructieve wijze  gebruik te maken van elkaars ervaring, zienswijze, kennis en persoonlijke kwaliteiten. je wordt ook uitgenodigd om voorbíj het persoonlijke belang te gaan en vanuit het hart het geheel te dienen. Hier wordt vaak het fundament gelegd voor werkelijke verbondenheid. Door deze benadering ontwikkelt het team en de organisatie saamhorigheid, open communicatie én ruimte voor verschil.
De staaf in het wiel
Onbewuste en onbesproken persoonlijke gevoelens en belemmeringen hebben grote invloed op de onderlinge samenwerking en teamcultuur. In veel organisaties worden knelpunten wel besproken, maar zelden komt de essentie op tafel, waardoor de kans om tot werkelijke verandering te komen verloren gaat. Hierdoor leiden besluiten die met elkaar worden genomen niet echt tot verandering en na verloop van tijd verliest men het vertrouwen in zo’n overleg.
Op persoonlijk niveau weerhouden verschillen in waarden en zienswijzen, persoonlijke belemmeringen en onvoldoende ervaring met constructieve interacties collega’s er vaak van om op waarachtige en open wijze elkaar feedback te geven, zich kwetsbaar op te stellen en met werkelijk plezier samen te werken. Het niet kennen van elkaars werkelijke intentie en inspiratie, angst voor afwijzing en gezichtsverlies, een competitieve werksfeer, politiek, of angst voor verlies van de functie zijn nogal eens onderliggende factoren die als staaf in het wiel kunnen werken, waardoor een open samenwerking vast loopt en wantrouwen groeit. Een belangrijke bron van inzicht, kennis en ervaring die binnen de organisatie voorhanden is blijft dan helaas onbenut.
De benadering van HOLONS
 • Vanuit de Holon benadering komen de werkelijke intentie van het team, de belemmeringen en de volgende stappen snel op tafel.
 • Ik nodig de deelnemers uit tot een open nieuwsgierige houding, eigen verantwoordelijkheid en de bereidheid tot het aanleren van de nodige communicatieve vaardigheden. Vanaf de start wordt een veilige basis gecreëerd van waaruit het onderlinge vertrouwen tussen medewerkers werkelijk kan groeien.
 • Deelnemers leren om vanuit een plek van vertrouwen in zichzelf vertrouwen te geven, open in relatie te zijn met de anderen en een liefdevolle balans te vinden tussen waarachtigheid en mededogen. Zo worden antwoorden gevonden die werkelijk werkbaar zijn en kan intervisie uitgroeien tot een inspiratiebron waar collega’s elkaar versterken en vanuit gezamenlijke inspiratie en plezier wordt samen gewerkt.
 • Persoonlijke leerdoelen en ontwikkelingsthema’s van ieder lid worden ook altijd afzonderlijk geïdentificeerd. Onderdeel van een intervisie traject is minstens een individueel gesprek met elk teamlid. Hierin kan, zo nodig, nog dieper worden ingegaan om persoonlijke issues nog verder open te leggen die soms toch blijven liggen ten aanzien van het eigen functioneren of in relatie met anderen. Omdat de kern wordt geraakt, ontstaat er opluchting,  ruimte en vertrouwen en kan dit in contact worden gebracht waar nodig. Zo wordt wat vaak in de onderstroom blijft broeien, werkelijk opgeruimd en kan het team met elkaar verder met een schone lei.
 • De intervisiegroep leert een sterk zelf organiserend vermogen te ontwikkelen, zodat ze na vertrek van de supervisor echt zelf verder kan.
Wanneer is intervisie zinvol?
Intervisie is zinvol voor elke organisatie die het aanwezige menselijk potentieel ten volle wil benutten en het zelf lerend vermogen van de organisatie verder wil ontwikkelen. In het bijzonder daar waar het nodig is om een groter onderling vertrouwen te ontwikkelen en daarmee de band te versterken, is intervisie een uiterst geschikt  instrument.
Voorbeeld van een traject.
De precieze aanpak van een intervisietraject ontstaat in afstemming van de onderliggende vraag van uw organisatie. Ik hanteer globaal een tijdsperiode van acht tot twaalf maanden, waarin ik gaandeweg steeds meer afstand neem en alleen, indien gewenst, als supervisor beschikbaar blijf. Er wordt gewerkt met een heldere intervisiestructuur die de deelnemers voldoende houvast geeft, waarbij ruimte is voor creativiteit. Na dit traject zijn de intervisiegroepen in staat zelfstandig de intervisie voort te zetten, met zo nu en dan een opfrissing.
Een dergelijk traject ziet er als volgt uit:
 • Gezamenlijke startbijeenkomst; er wordt stil gestaan bij de onderliggende doelstelling van uw organisatie en de basis wordt gelegd voor een effectieve en leerzame collegiale intervisie. Aan bod komen: doel, intentie, wensen en verwachtingen van deelnemers, intervisiemethode en structuur, rol van de intervisiebegeleider, intervisie vragen, voorbereiding.
 • Twee begeleide intervisiebijeenkomsten (tussenliggende tijd ca. 6 weken); het accent ligt op het aanleren van een open intervisiehouding en de intervisiemethodiek. Ik reik thema’s aan zoals: een open houding oefenen, heldere en verdiepende vragen formuleren, vanuit jezelf in contact zijn met de ander, leren kijken op verschillende lagen, onderliggende gevoelens en behoeftes achterhalen, contact maken, niveaus van interactie, hoe geef je heldere en afgestemde feedback, principes van projectie en het herkennen van patronen, zicht op het systeem en je rol in het systeem etc.
 • Een zelfstandige intervisiebijeenkomst; na twee begeleide bijeenkomsten doen de groepen een keer zelfstandig intervisie. Zelfwerkzaamheid en oefenen met de systematiek van intervisie staan centraal.
 • Een begeleide intervisiebijeenkomst; de begeleider evalueert met de groep de zelfstandige sessie. De groep doet intervisie en ik intervenieer daar waar nodig op het proces en geeft uitleg daarover.
 • Twee zelfstandige intervisiebijeenkomsten; de groepen gaan zelfstandig aan de slag met intervisie, evalueren zelf en kunnen terugvallen op onze intervisiebegeleider indien gewenst.
 • Gezamenlijke evaluatie; deze bijeenkomst is bedoeld om de intervisie weer in het grotere geheel terug te brengen en aandacht te besteden aan aandachtspunten gericht op de organisatie, die voortkomen uit de intervisie.
  Ik werk vanuit Amsterdam of Roermond.
  Klik hier voor het opvragen van nadere informatie of bel direct:06 15900247

Reacties gesloten